Tilsyn

Der skal ifølge Lov om friskoler og private grundskoler føres et forældrevalgt tilsyn med friskoler. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Der skal føres tilsyn med

  1. elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og evt. historie,
  2. skolens samlede undervisningstilbud,
  3. at skolen opfylder kravene om, at skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene samt
  4. at undervisningssproget i en fri grundskole er dansk.

Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet.

Forældrenes tilsyn i praksis

Forældrene har generel adgang til at deltage i undervisningen, og de inviteres løbende til forældredage på friskolen. Forældrene har til en hver tid mulighed for at få personlig orientering om deres barns/børns standpunkter.

Skolens eksterne tilsynsførende aflægger besøg hos alle lærere og i alle klasser ca. èn gang årligt. Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynserklæring, som er tilgængelig på skolens hjemmeside. Rapporten fremlægges hvert år mundtligt på skolens forældrekredsmøde og drøftes af forældre, medarbejdere og ledelse.

Desuden drøftes den tilsynsførendes observationer ved hvert besøg med ledelsen. Ledelsen beslutter herefter, hvordan der pædagogisk og fagligt kan følges op på og evalueres på observationerne.

Der indkaldes til forældremøde i maj måned, hvor tilsynserklæringen forelægges. Desuden lægges den efterfølgende på friskolens hjemmeside.

Tilsynsførende

Anna Marie Hansen, Hedensted er af forældrekredsen blevet valgt som tilsynsførende for skoleårene 2014-2016

Link: Se den tilsynsførendes tilsynserklæringer her!