Forældresamarbejde

På DkF er der en stærk kontrakt mellem skole og hjem. Vi ønsker at skolens og hjemmets forskellige kompetencer bliver respekteret og udnyttet positivt. Vi ligger vægt på en positiv og konstruktiv omgangstone og forudsætter en gensidig tillid, så der bliver en åben dialog om den enkelte elev. Det er vigtigt for os at I som forældre både lytter til barnet og skolen. 

Forældredage

Forældredagene ligger spredt ud over året med mulighed for at opleve elevernes skema de forskellige ugedage. Vi synes, det er rigtig dejligt, når forældrene kommer og ser til undervisningen og livet i almindelighed her på skolen. Vi ved også godt, at arbejdet kalder, og det kan være svært at få tid til. Vi tilbyder en kop kaffe med et rundstykke til de fremmødte på lærerværelset i første frikvarter og spisefrikvarteret. Skulle du have lyst til at komme en dag, som ikke er forældredag, er du velkommen til det. Kontakt lige skolen i forvejen, så klassen kan være orienteret.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt (før efterårsferien), hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.

Evaluering/opfølgning:

Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve og brug af intranettet. Klasselærerne orienterer via forældreintra jævnligt om klassens trivsel – både fagligt og socialt.

Skole hjem samtaler

Der er noget meget værdifuldt omkring de møder forældre, elev og lærer har, når de taler om, hvordan det går i skolen. Det faglige udbytte, det sociale samspil, den personlige udvikling, tryghed/ bekymringer osv. Her er der tid til at forældre informerer om de ting, som fylder for barnet og hjemmet.

Skolen opfordrer til et tæt samarbejde omkring det at give og modtage information om den enkelte elevs oplevelse af at være elev på Den kristne Friskole. Det er langt lettere at finjustere end at skulle i gang med det grove, som river for meget i både eleven, forældrene og lærerne. Derfor er der ting, som man ikke skal vente med til de fra skolens side planlagte samtaler, men i nuet få tingene justeret ind. Ta` telefonen og få snakket godt med hinanden.

Elever i 0. klasse til 3. klasse

Forældre til elever i 0.kl. møder børnehaveklasselærerne tidligt i efteråret. Der er også en evaluering af elevens trivsel i Sfo.

I oktober møder de øvrige forældre klasselæreren, der taler på vegne af klassens øvrige lærere og kontaktpædagogen. Samtalen er sat til 20 min. Der er også en evaluering af elevens trivsel i Sfo.

Eleven selv er ikke med ved samtalen.

I februar og marts møder forældrene klasselæreren og matematiklæreren. Samtalen er sat til 20 min.

Elever i 4. klasse til 9. klasse

I oktober er der skolehjemsamtaler for 4.- 9. klasse. Her møder forældre og elever klasselæreren, der også taler på vegne af de øvrige lærere tilknyttet klassen. Der er afsat 20 min. Eleven er med ved samtalen.

I marts måned er det skolehjemsamtaler for 4.-9. klasse. Her sidder dansk- og matematiklærere sammen. Der er afsat 20 min. Eleven er med til samtalen. Der kan ønskes samtale med faglærere, der ikke er nævnt ovenfor. 

Skolekreds og forældrekreds

Forældrekredsen og skolekredsen vælger hver 2 medlemmer af bestyrelsen. På den årlige generalforsamling (skolekreds) har skolens formand og skolens leder et indlæg. Her orienteres om skolens aktuelle pædagogiske, faglige og økonomiske situation. Ved denne samling har medlemmer af skolekredsen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til skolens prioriteringer - på såvel det undervisningsmæssige/pædagogiske område som når det gælder anvendelsen af skolens ressourcer (økonomi).

På forældrekredsmødet aflægger tilsynsførende sin rapport. Skolens medarbejdere og elever præsenterer dryp fra skolens og Sfo’ens hverdag.