Information

Gennemsnitlig klassekvotient

De gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgrupper ser sådan ud:

  • Indskolingen (0.-2. klasse). 20,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 18,8 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,0 elever pr. klasse

Undervisning og evaluering

På Den kristne Friskole i Holstebro gennemføres regelmæssigt en evaluering af skolens samlede undervisning. Alle lærere ønsker, at den enkelte elev får et sikkert og brugbart udbytte af undervisningen. Derfor er læreren altid opmærksom på, om eleven lærer det han/hun skal og om undervisningen og de metoder der benyttes er optimale i forhold til målene for faget. Samtaler med eleverne, kontrol af hjemmearbejde og prøver og tests er alle metoder, som hjælper læreren til at vurdere og justere sin undervisning, så den bliver så målrettet som muligt.

Elev/forældre-samtaler

Der er elev/forældre-samtaler to gange årligt i hver klasse, hvor minimum klasselærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres, og nye målsætninger formuleres.

Fra 5. klasse har eleverne mulighed for at deltage i samtalerne, og fra 7. klasse er det obligatorisk for eleverne at deltage i samtalerne.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 8. og 9. klasse.

Ved klasseteammøder og ved elev/forældre-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne, og der aftales indsatsområder i forhold til skolens læseplaner og elevens faglige muligheder.

Folkeskolens afgangsprøve

Undervisningen fokuserer på, at alle elever får mulighed for at gå til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse.

Tests

Skolens kompetencecenter tester alle elever i både dansk og matematik mindst én gang årligt. Resultatet af disse tests drøftes ved elev/forældre-samtalen. Resultatet danner ligeledes baggrund for tildeling af specialundervisning i dansk og matematik.

Skolen deltager i alle nationale test fra Undervisningsministeriet, og resultatet af disse sendes til hjemmet.

Herudover foretager de enkelte lærere løbende tests, der sikrer, at eleverne når de delmål/mål, der er opstillet.

Elevevaluering

Klasselæreren foretager en samtale med hver enkelt elev mindst én gang årligt – så vidt muligt forud for elev/forældresamtaler. Enkelte klasser arbejder med portefølje.

Her evalueres – evt. på baggrund af et forud udfyldt spørgeskema – elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.

Klasseteams

Der er oprettet klasseteams i alle klasser, hvor dansk- og matematiklærer holder 32 møder årligt. Der udarbejdes individuelle handleplaner for elever, der modtager støtte, i samarbejde med pædagogen. Teamet arbejder ligeledes med sociale mål for klassen.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) foretages hvert 3. år., hvor elever i 4.-9. klasse udfylder spørgeskema fra DCUM. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

PPR

Skolen har et tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes konferencer angående elever i forskellige vanskeligheder. På baggrund af vejledning og anbefalinger fra PPR og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning.

Skolens ledelse har jævnlige samtaler med PPR, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra såvel lovgivningens som skolens egen side.